Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
Rusmatroesjka hierna ook nader te noemen: ‘verkoper’
 

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
 
Artikel 2. Identiteit van de verkoper

Rusmatroesjka.nl
Eigenaar: Svetlana Tokarjeva
Sterrenlaan 122
2743 LV Waddinxveen
The Netherlands
 
E:  rusmatroesjka@gmail.com
T:  +31 (0) 625482424

Artikel 3. Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper  mogelijk te maken.
2. De blanco producten zijn van hout gemaakt daardoor kunnen ze oneffenheden bevatten omdat het een natuurproduct is. Het wordt niet beschouwd als defect wanneer de houten blanko's ruwheid en donkere vlekken hebben, want er wordt gebruik gemaakt van een boomstam .
3. Alle aangeboden producten van hout zijn handgemaakt en handgetekend  en kunnen dus licht afwijken van  de van afbeeldingen op deze website. De afbeeldingen van aangeboden producten dienen alleen als een voorbeeld.
4. De producten die uitverkocht zijn staan onder vermelding ‘uitverkocht’. Mocht koper interesse hebben in uitverkochte producten, dan kan hierover contact opgenomen worden met Rusmatroesjka via het contactformulier.
 
Artikel 4. Bestelling en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website.
2. Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een orderbevestiging aan koper verzendt per e-mail met alle bestelgegevens en de bankgegevens van Rusmatroesjka.  
4. Een orderbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier.
5. De producten uit uw bestelling zijn direct voor koper gereserveerd en kunnen niet meer door andere klanten worden besteld.
6. Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website.
7. Een bestelling is niet geldig indien verkoper de vaste woon- of verblijfplaats van koper niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel  7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek.
8. In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarde stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

1. Alle prijzen op deze website zijn in euro’s en exclusief verzendkosten. Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
2. Betaling kan via vooruitbetaling/overboeking of a contant.
3. Bij vooruitbetaling/overboeking. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan onder  vermelding van ordernummer  binnen 5 dagen na ontvangst  van de factuur.

Indien uw betaling binnen 3 dagen na bestelling niet op onze rekening staat, zullen wij u opnieuw een e-mail sturen met een herinnering. Indien hier binnen 2 dagen niet op gereageerd wordt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. U krijgt dan ook bevestiging van annulatie per e-mail.

4. Vanaf het moment, dat het verschuldigde bedrag op de rekeningnummer  van Rusmatroesjka is bijgeschreven, wordt de bestelling definitief verwerkt.

Artikel 6. Levering en uitvoering

1. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Verkoper zal de bestelde producten zo zorgvuldig mogelijk verpakken, zodat de kans op beschadiging tijdens transport zo klein mogelijk is.
3. Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.

5. De levertijd van bestellingen is afhankelijk van de door koper  gekozen betaalwijze en pakketservice.
6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 
Artikel 7. Herroepingsrecht  (retourneren)

1. Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens koper.
2. Na de periode van 14 dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren.
3. Tijdens deze termijn zal  koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan  verkoper retourneren, conform de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Als het pakket ter retourzending wordt aangemeld, krijgt koper een verzenbewijs voorzien van een verzendnummer. Koper dient dit verzendnummer aan verkoper te verstrekken.
 
Artikel 8. Kosten in geval van herroeping (retour)

1. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien koper een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
   
Artikel 9. Annuleren

1. De bestellingen kunnen binnen 48 uur, nadat de bestellingen zijn geplaatst, geannuleerd worden.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. Als gevolg van het verstrekken van onjuiste adresgegevens, komt de koper niet in aanmerking voor volledige vergoeding (terugbetaling).
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor zendingen, die kwijt zijn geraakt als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens.
3. Koper dient eventuele schade, 
die tijdens  transport kan ontstaan binnen 48 uur schriftelijk aan verkoper te melden. Bij de melding dient een foto van de schade bijgevoegd te worden.

4. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar! De aangeboden producten zoals Matroesjka’s bevatten kleine onderdelen, die ingeslikt kunnen worden. De verkoper accepteert  geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken, lichamelijkletsel, schade e.d., die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Matroesjka’s.
 
Artikel  11. Geschillen

1. Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze 'Algemene voorwaarden tot levering' is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
Artikel 13. Privacy-statement

1. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling.
2. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.
 
Artikel 14. Copyright & Auteursrechten

1. Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd!
2. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, foto's, artikelen of andere items op deze website verboden.
 
Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden voor levering

1. Verkoper behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden voor levering op elk gewenst moment te wijzigen.